Verkéierssécherheet an Schoultransport

DP Schëtter proposéiert fir nei Mesuren ze developpéieren fir d'Sécherheet op eisen Stroossen ze verbesseren, besonnesch fir d'respektéieren vun den Zebrasträifen awer och fir d'Limitatioun vun der Vitesse.

Mir froen och no wou den Projet vun den "Pedibus"-Lignen an vun der "30er Zone" virum Campus scolaire drun ass.

Des weideren froen mer nach mol no wou den Dossier vum Schoultransport fir op den Campus Geesseknäppchen drun ass?

Gemengerot Question écrite

Gemengenatelier'en an Spillplaz Grousbuer

An der Gemengerotssitzung vum 6. Dezember 2017 ass decidéiert ginn fir eng zousätzlech Hal ze lounen fir d'Gemengenmaterial ze stockéieren. Op DP-Ufro hat sech den Schäfferot engagéiert fir eng Bestandsopnam vum Material an enger aner gelounter Hal ze maachen an ze préiwen ob des Hal weider gebraucht gëtt oder ob deen Loyer kann agespuert ginn. Wat war d'Resultat vun där Analyse an wat ass zënter deem ënnerholl ginn?

An der Gemengerotssitzung vum 28. Februar 2018 hat DP proposéiert fir d'Spillplaz um Grousbuer duerch Sanitärinstallatiounen an engem Drénkwaasseruschloss ze ergänzen. Den Schäfferot hat matgedeelt, dass dat an der Planung wier. Wou sinn mer an deem Dossier drun?

Gemengerot Question écrite

Offallkonzept nom Verursacherprinzip

An der Schäfferotserklärung war ugekënnegt ginn dass en néit Taxereglement soll ausgeschafft ginn fir dem Verursacherprinzip Rechnung ze droen an dat op Basis vun der Verweiung vun den Dreckskëschten. Wou ass den Schäfferot mat dësem Projet drun an wei ass den Planning fir d'Aféierung vum néien Taxenreglement. DP Schëtter wéist drop hin, dass héi och Mesuren fir Appartementshaiser virgesinn mussen ginn, wou et och well interessant Konzepter ginn fir dem Verursacherprinzip Rechnung ze droen.

Gemengerot Question écrite
M D M D F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31