Schoultransport "Geesseknäppchen" - Update

Am Gemengerot vum 25. Abrëll 2018, gouf op Ufro vun der DP d'Thema vun enger direkter Busverbindung vun Schëtter op den "Geesseknäppchen" diskutéiert. Den aktuellen Schäfferot huet op déi verschidden Initiativen vun betraffenen Elteren an vum fréieren Schäfferot ënnert dem Buergermeeschter Jemp Kauffmann an den lëschten Joren higewisen. Den Schäfferot huet elo eng Entrevue beim zoustännegen Ministère ugefrot fir d'Uleies fir eng Verbindung op den "Geesseknäppchen" nach emol ze ënnersträichen. Fir dës Initiativ ze ënnerstëtzen, huet DP Schëtter och nach emol an engem Bréif un den Minister Bausch ënnerstrach, dass dës laangjäreg Fuerderung endlech misst ëmgesat ginn an dass mir all Initiativ vum aktuellen Schäfferot an dësem Sënn och weiderhin wäerten ënnerstëtzen. 

Gemengerot

Foussgänger- a Vëloswee op den Héienhaff

DP Schëtter hat an hirem Wahlprogramm den Bau vun engem Vëloswee op déi geplangten Tram- a Bushaltestell Héienhaff iwwert d’Trass vum neien Ofwaasserkollekter laanscht d’ Autobunn virgesinn. Des Iddi war och an der Stellungnam vum Nico Welsch zu der Schäfferotserklärung opgeworf ginn an den Schäfferot hat ugekënnegt d'Iddi bei den zoustännegen Ministèren préiwen ze loossen. Wou sinn mer an deem Dossier drun?

Gemengerot Question écrite

Foussgänger- a Vëloswee Iwwersiren an Al-Schëtter

Wou sinn mer drun fir dat lëscht Stéck vum Foussgänger- a Vëloswee tëscht Iwwersiren an Al-Schëtter fäerdeg ze stellen. Deen néidegen Budget ass schon an der Gemengerotssitzung vum 12.07.2017 gestëmmt ginn, mee bis haut ass nach ëmmer näischt geschitt. Fir d'Sécherheet vun den Foussgänger- an Vëlosfuerer ze garantéieren, misst dësen Projet eng absolut Prioritéit vum Schäfferot sinn.

Gemengerot Question écrite
M D M D F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31