Transport scolaire Geesseknäppchen - Horaire

DP Schëtter begréisst et dass déi laangjäreg Fuerderung fir eng direkt Verbindung vun Schëtter op den Campus Geesseknäppchen ab der Schoulrentrée 2018/2019 ëmgesat gëtt. Dëst mëscht et vill méi attraktiv fir d'Schüler aus eiser Gemeng fir sech an een vun den Lycée'en um Campus Geesseknäppchen anzeschreiwen an offréiert hinnen weider Méiglechkeeten nieft dem Campus Lampertsbierg an dem Lënster Lycée. DP Schëtter huet sech fir des direkt Verbindung souwuel an dem Gemengerot (25. Abrëll 2018) agesat, wei awer och direkt mat engem Bréif bei den zoustännegen Ministèren. 

Gemengerot

Verkéierssécherheet an Schoultransport

DP Schëtter proposéiert fir nei Mesuren ze developpéieren fir d'Sécherheet op eisen Stroossen ze verbesseren, besonnesch fir d'respektéieren vun den Zebrasträifen awer och fir d'Limitatioun vun der Vitesse.

Mir froen och no wou den Projet vun den "Pedibus"-Lignen an vun der "30er Zone" virum Campus scolaire drun ass.

Des weideren froen mer nach mol no wou den Dossier vum Schoultransport fir op den Campus Geesseknäppchen drun ass?

Gemengerot Question écrite

Gemengenatelier'en an Spillplaz Grousbuer

An der Gemengerotssitzung vum 6. Dezember 2017 ass decidéiert ginn fir eng zousätzlech Hal ze lounen fir d'Gemengenmaterial ze stockéieren. Op DP-Ufro hat sech den Schäfferot engagéiert fir eng Bestandsopnam vum Material an enger aner gelounter Hal ze maachen an ze préiwen ob des Hal weider gebraucht gëtt oder ob deen Loyer kann agespuert ginn. Wat war d'Resultat vun där Analyse an wat ass zënter deem ënnerholl ginn?

An der Gemengerotssitzung vum 28. Februar 2018 hat DP proposéiert fir d'Spillplaz um Grousbuer duerch Sanitärinstallatiounen an engem Drénkwaasseruschloss ze ergänzen. Den Schäfferot hat matgedeelt, dass dat an der Planung wier. Wou sinn mer an deem Dossier drun?

Gemengerot Question écrite
M D M D F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31