Sie sind hier

Gemengerot News Flash

News Flash 02/2018

Ënnert dësem Link fannt der den neisten News Flash vun der DP Schëtter mam Resumé vun der leschter Gemengerotssitzung vum 31. Januar 2018. Hei goufen ënner anerem Ännerungen zum PAG, souwéi zu engem PAP am Kader vun zukünftegen groussen Bauprojeten gestemmt. Fir d'DP Schëtter ass et wichteg dass esou Projeten zäitlech organiséiert ginn fir kennen d'Ziel vun engem moderatem Wuesstem ze respektéiren.

News Flash Februar 2018

Gemengerot News Flash

News Flash 01/2018

Hei fannt der eisen éischten News Flash fir 2018 mat den Berichter vun den DP Gemengeconseilleren zu den Sitzungen vum 06.12.17 an vum 13.12.17, souwéi d'Linken zu den jeeweilegen Stellungnamen vun den DP-Vertrieder zum Ausgang vun den Wahlen vum 8. Oktober 2017 an zu der Schäfferotserklärung.

Schëtter Demokrat

Schëtter Demokrat Dezember 2017

Hei fannt dir déi éischt Editioun vum Schëtter Demokrat fir Iech iwwert Schëtter Politik an d'Aktivitéiten vun der DP-Sektioun vun Schëtter z'informéieren.

Gemengerot

Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2017

Stellungnahmen zur Schöffenratserklärung

Hier finden sie die Stellungnahmen der Gemeinderatsvertreter der DP zur Schöffenratserklärung  anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2017.

Gemengerot Gemengewahlen 2017

Gemeinderatssitzung vom 6. Dezember 2017

Stellungnahme der Gemeinderatsmitglieder der DP zur Bildung der Koalition SB/LSAP/déi gréng 

News Flash

Newsflash I November 2017

Léif Matbierger/innen,

an dësem Link fannt Dir eisen éischten Newsflash fir Iech iwwert aktuell Theme vun der Schëtter Gemengepolitik z'informéieren.

Gemengewahlen 2017

Communiqué de presse

DEMOKRATESCH PARTEI SCHËTTER  gouf vum Groupement  politique  SCHËTTER BIERGER hannergangen

Gemengewahlen 2017 Conny Ney Patrick Weyrich Liliane Ries Jean-Pierre Kauffmann

Wahlprogramm

Hei fannt der den Wahlprogramm vun der DP Schëtter 

Wahlprogramm DP Schetter

Gemengewahlen 2017

Bilan 2011-2017

Léif Matbierger, Léif Matbiergerinnen, 

Während der Period 2011-2017 hu mir ënnert dem DP-Motto “Schëtter zesumme gestalten„ mat eisem Koalitiounspartner, mam ganze Gemengerot, mam Personal an och mat ärer Hëllef vill Projeten ëmgesat. 

Gemengewahlen 2017

Merci

Léif Matbierger/innen.

2011 hunn der vill vun Iech der DP Schëtter hirt Vertrauen ausgeschwat. Mir konnten nom Motto „zesumme gestalten” 6 Joer laang erfollegräich Politik mat Iech zesumme maachen.