Sie sind hier

Bevölkerungsszenario fir d'Gemeng Schëtter

Gemengerot Question écrite

Wou steet d'Gemeng Schëtter par rapport zu sengem moderaten Wuesstemszil?

DP Schëtter freet no wéi vill Awunner eis Gemeng aktuell huet an wei d'Entwécklung an den nächsten Joer wäert sinn op Basis vun den Projet'en déi am Gaang sinn realiséiert ze ginn oder an der Planung sinn.

D'Gemeng brauch en aktualiséierten Tableau de bord, wou een d'Awunnerzuelen, d'Baugeneemegungen an awer och d'PAP'en (Plan d'aménagement particulier) am Kader vun gréisseren Bauprojeten zesummefaasst fir esou en Kontrollinstrument ze hunn fir d'Entwécklung am An ze behalen.