Sie sind hier

Gemengerot Question écrite

Bevölkerungsszenario fir d'Gemeng Schëtter

Wou steet d'Gemeng Schëtter par rapport zu sengem moderaten Wuesstemszil?

DP Schëtter freet no wéi vill Awunner eis Gemeng aktuell huet an wei d'Entwécklung an den nächsten Joer wäert sinn op Basis vun den Projet'en déi am Gaang sinn realiséiert ze ginn oder an der Planung sinn.

D'Gemeng brauch en aktualiséierten Tableau de bord, wou een d'Awunnerzuelen, d'Baugeneemegungen an awer och d'PAP'en (Plan d'aménagement particulier) am Kader vun gréisseren Bauprojeten zesummefaasst fir esou en Kontrollinstrument ze hunn fir d'Entwécklung am An ze behalen.

Gemengerot Question écrite

Projet "Lotissement Cité8" zu Schëtter

DP Schëtter wäert folgend Fro e Mëttwoch den Owend an der Gemengerotssëtzung stellen.

De Schäfferot vun der Gemeng Schëtter wëllt elo der Gesellschaft EIFELHAUS en Terrain vu 6,65 ares gratis oftrieden. D’Gemeng  krut versprach, als Kompensatioun vum Terrain, Appartementer an der Residenz ze kréien déi EIFELHAUS wäert bauen.

EIFELHAUS baut déi Residenz awer eréischt wa 50% vun de Wunnengen an där Residenz verkaaft sinn.

Wéini ass déi Konditioun vu 50 % erfëllt.

DP Schëtter mengt dass d’Konventioun déi de Schäfferot mat EIFELHAUS ënnerschriwwen huet , elo schonn en Terrain gratis ofzetrieden,  ouni ze wëssen wéini déi Konditioun vu 50 % erfëllt ass, en onberechenbare  Risiko fir d‘Gemeng duerstellt.

Si fuerdert dass d’Konventioun mat EIFELHAUS ugepasst gëtt.

Gemengerot Question écrite

Logementspolitik

En Vertrieder vun den "Schëtter Bierger" huet an der Sitzung vum 31. Januar 2018 gemengt dass eng Densité vum Logement vun ënner 74,9 Appartementer / hectare sollt akzeptabel soll sinn. D'Zuel vun 74,9 Appartementer / Hectare entsprécht der nationaler Moyenne fir d'Period vun 2004 bis 2010. DP Schëtter wéist drop hin, dass dëst eng national Moyenne ass, woubäi awer fir Schëtter eng Densitéit vun 25,1 bis 35 Appartementer / hectare fir deen Zäitraum gemooss ginn ass. 

Dofir wëll DP-Schëtter eng kloer Stellungnam vum Schäfferot iwwert déi zukünfteg Logementspolitik? Steet déi aktuell Majoritéit nach ëmmer zum Engagement vun engem moderatem Wuesstem wéi dëst vun den Bierger an der Ëmfro zur Neigestaltung vum PAG gefuerdert gouf?

Gemengerot Question écrite

Spillplaz "Um Grousbuer"

Wéini gëtt d'Spillplaz "Um Grousbuer" fir den Public opgemaach? Sollt een net envisagéieren fir Sanitärinstallatiounen op dem Site viirzegesin? Des Weideren wär et och sënnvoll fir Zougang zu Drénkwaasser ze hunn fir dass d'Léit an d'Kanner sech kënnen erfrëschen.

Gemengerot Question écrite

Informatiounspolitik vum Schäfferot

Zanter der neier Koalitioun tëscht Schëtter Bierger, LSAP an déi Gréng huet sech d'Informatiounspolitik vun der Gemeng an verschidden Beräicher staark verschlechtert:

  • Publikatioun vun den Rapport'en vun den Gemengerotssëtzungen. An der leschter Wahlperiod ënnert Féierung vun der DP goufen d'Rapport vun den Gemengerotssëtzungen ëmmer dem Gemengerot fir eventuell Kommentaren geschéckt an eréischt duerno publizéiert. Den aktuellen Schäfferot huet awer elo decidéiert Rapport'en vun den Sitzungen publizéiert ouni den Avis vum Gemengerot. Des Weideren sinn aner Rapport'en nach ëmmer net um Internet publizéiert obwuel se schonn am Gemengebuet gedréckt goufen. 
  • An der leschter Period huet den Schäfferot all Trimester en Agenda mat all den Manifestatiounen an der Gemeng publizéiert. Haut, Enn Februar 2018, hänkt nach ëmmer iwwerall den Agenda vum 4. Trimester 2017
  • Obwuel d'DP schonn en puer mol drophigewisen huet, sinn déi verschidden Gemengereglementer nach ëmmer net um Internetsite vun der Gemeng verëffentlecht.