Sie sind hier

Gemengerot

Reamenagement vun der Kierchplaz an Bau vun engem néien Centre Culturel

D’Vertrieder vun der DP Schëtter haten am Gemengerot vum 22. Mee 2019 eng Motioun op den Ordre du jour setzen gelooss, déi zum Zil hat fir den Projet vum Reamenagement vun der Kierchplaz an vum Bau vun engem néien Centre Culturel néi ze lancéieren.

Gemengerot News Flash

News Flash 02/2018

Ënnert dësem Link fannt der den neisten News Flash vun der DP Schëtter mam Resumé vun der leschter Gemengerotssitzung vum 31. Januar 2018. Hei goufen ënner anerem Ännerungen zum PAG, souwéi zu engem PAP am Kader vun zukünftegen groussen Bauprojeten gestemmt. Fir d'DP Schëtter ass et wichteg dass esou Projeten zäitlech organiséiert ginn fir kennen d'Ziel vun engem moderatem Wuesstem ze respektéiren.

NEWS FLASH Februar 2018

Gemengerot News Flash

newsflash 2018 1

Hei fannt der eisen éischten News Flash fir 2018 mat den Berichter vun den DP Gemengeconseilleren zu den Sitzungen vum 06.12.17 an vum 13.12.17, souwéi d'Linken zu den jeeweilegen Stellungnamen vun den DP-Vertrieder zum Ausgang vun den Wahlen vum 8. Oktober 2017 an zu der Schäfferotserklärung.

Gemengerot Gemengewahlen 2017

Gemeinderatssitzung vom 6. Dezember 2017

Stellungnahme der Gemeinderatsmitglieder der DP zur Bildung der Koalition SB/LSAP/déi gréng