Sie sind hier

Gemengerot Gemengewahlen 2017

Gemeinderatssitzung vom 6. Dezember 2017

Stellungnahme der Gemeinderatsmitglieder der DP zur Bildung der Koalition SB/LSAP/déi gréng 

Gemengewahlen 2017

Communiqué de presse

DEMOKRATESCH PARTEI SCHËTTER  gouf vum Groupement  politique  SCHËTTER BIERGER hannergangen

Gemengewahlen 2017 Conny Ney Patrick Weyrich Liliane Ries Leyder Jean-Pierre Kauffmann

Wahlprogramm

Hei fannt der den Wahlprogramm vun der DP Schëtter 

Wahlprogramm DP Schetter

Gemengewahlen 2017

Bilan 2011-2017

Léif Matbierger, Léif Matbiergerinnen, 

Während der Period 2011-2017 hu mir ënnert dem DP-Motto “Schëtter zesumme gestalten„ mat eisem Koalitiounspartner, mam ganze Gemengerot, mam Personal an och mat ärer Hëllef vill Projeten ëmgesat. 

Gemengewahlen 2017

Merci

Léif Matbierger/innen.

2011 hunn der vill vun Iech der DP Schëtter hirt Vertrauen ausgeschwat. Mir konnten nom Motto „zesumme gestalten” 6 Joer laang erfollegräich Politik mat Iech zesumme maachen.