Sie sind hier

Gemengerot Question écrite

CIGR Syrdall

Ob Ufro vun den DP-Vertrieder hat de Buergermeeschter an der Sitzung vum 25. September 2019 zougeséchert, dass an der nächster Sitzung vun Enn Oktober den Schäfferot géif am Detail zu deenen verschiddenen Rumeuren ëm den CIGR Syrdall Stellung huelen. Op der Convocatioun fir d’Sitzung vum nächste Mëttwoch, 23. Oktober 2019, ass awer kee Punkt virgesinn fir iwwert dësen Dossier ze schwätzen. Dofir hunn d’DP-Vertrieder eng schrëftlech Ufro un den Schäfferot geschéckt mat engem detailléierten Froekatalog zu deenen verschiddenen Reprochen déi am Raum stinn, den Impakt op déi finanziell Kontributioun vun der Gemeng Schëtter an d’Positioun déi d’Vertrieder vun der Schëtter Gemeng an den Gremien vum CIGR Syrdall ageholl hunn. Mir kënnen eis och nëmmen wonneren, dass grad zu dësem Zäitpunkt den Schäfferot schéngt decidéiert ze hunn fir d’Kooperatioun mam CIGR Syrdall nach weider auszebauen, duerch d’Aféieren vum engem “Service d’aide à domicile” ouni dass den Gemengerot bis elo doriwwer informéiert ginn ass oder eng deementspriechend Konventioun approuvéiert hätt. Mir verstinn och net firwat de Steierzueler elo Affekotekäschte bezuele muss fir de Schëtter Vertrieder am Comité oder am Büro vum CIGR hir perséinlech Intérêten ze vertrieden. Si setzen am héchste Gremium vum CIGR a missten do hir Rechter geltend maachen.

Gemengerot Question écrite

Gemengenaarbechter am CGDIS

Den Schäfferot huet elo decidéiert dass just nach héchstens 2 Gemengenaarbechter sech däerfen op d'Bereetschaftslëschten vum CGDIS aschreiwen. An den lëschten Joren war et ëmmer esou dass d'Gemengenaarbechter encouragéiert goufen fir sech an den fräiwëllegen Pompjeeën ze engagéieren an esou d'Sécherheet an eng beschtméiglech Betreiung an eiser Gemeng ze garantéieren. Duerch d'Grënnung vum CGDIS huet sech d'gesetzlech Basis, laut där Aarbechter sollen vun hier Aarbecht, am Kader vun Rettungsasätz an hirem CIS, fräigestallt ginn, net geännert. Dofir froen mir no firwat den Schäfferot decidéiert huet, dass des Engagementer elo net méi respektéiert ginn an soumat den CIS Niederanven-Schuttrange geschwächt gëtt.

Gemengerot Question écrite

Informationspolitik vum Schäfferot

D'Vertrieder vun der DP-Fraktioun sinn elo schonn fir déi 3. Kéier, innerhalb vun deenen 18 Méint zanter den Gemengewahlen, beim Schäfferot intervenéiert fir drop opmierksam ze maachen, dass d'Berichter vun den Gemengerotssitzungen net publizéiert ginn. Et war ëmmer Traditioun, dass den detailléierten Bericht vun enger Sitzung ëmmer virun der nächster Sitzung um Internetsite publizéiert ass. Beim aktuellen Schäfferot ginn et awer deelweis Retard vun 3-4 Sitzungen, also wou iwwert Méint keen detailléierten Rapport publizéiert gëtt. Hei feelt ganz kloer de Wëllen fir eng transparent Informatiounspolitik ze bedreiwen, bei där och d'Meenung vun den Oppositiounsparteien berécksiichtegt gëtt.

Gemengerot Question écrite

Schëtter Hop on Hop off

Den Schäfferot hat am Juni 2018 annoncéiert, dass d'Gemeng eng gratis Navette, den "Schëtter Hop on Hop off" organiséiert. Des Navette fiert an der Mëttesstonn 8 x en Tour, mat engem groussen Bus, tëscht der Aktivitéitszone, Mënsbech, Schëtter, Al-Schëtter an Iwwersiren. Dësen Service huet d'Gemeng fir 2018 en Montant vun bal 13.000 EUR kascht an fir 2019 rechent den Schäfferot mat engem Käschtepunkt vun 24.000 EUR. Pro Mount benotzen an der Moyenne awer just 50-60 Léit dësen Service, wat manner wei 3 Persounen pro Mëttesstonn sinn! DP Schëtter ass der Meenung, dass dësen Projet souwuel aus ekonomescher wei aus ökologescher Siicht net ze droen ass. Mir sinn der Meenung, dass den SYRI, eisen kommunalen, elektresch ugedriwwenen Ruffbus fir bis zu 8 Léit, hei déi besser Léisung ass an dass een éischter misst an Zukunft driwwer nodenken fir dësen weider ze promouvéieren an eventuell auszebauen.

Gemengerot Question écrite

Ausbau vum Recyclingcenter

An den Gemengerotssitzungen vum 28. November 2018 an vum 27. Februar 2019 haaten mir als DP-Fraktioun, duerch verschidden schrëftlech Ufroen, nogefroot wou den Projet vum Néi/Ausbau vum Recyclingcenter zu Mënsbech drun ass.

Gemengerot Question écrite

Informatiounen zum PAG

Déi offiziell Prozedur fir den neien PAG  ass säit dem 19. November 2018 ugelaf an d’Léit hunn just bis den 19. Dezember 2018 fir hier Observatiounen an Reklamatioune beim Schäfferot anzereechen. DP Schëtter bedauert dass  nach ëmmer keng Informatiounen iwwert den neien PAG, respektiv keng Informatioun iwwert déi obligatoresch Informatiounsversammlung den Bierger vun eiser Gemeng per Post matgedeelt gouf. Des Informatiounsversammlung fënnt Dënschdes, den 27. November 2018 am Centre culturel um Campus “An der Dällt” statt.

Obwuel DP Schëtter schonn an der Sitzung vum 7. November 2018, souwéi och schrëftlech, beim Schäfferot intervenéiert ass fir sécherzestellen, dass d’Léit aus eiser Gemeng adequat an zäitno iwwert dëse wichtege Projet informéiert ginn waarden mir nach ëmmer op Informatiounen oder op eng Stellungnam vum Schäfferot zu verschidden Punkten vum néien PAG. Dofir hunn mir elo eng schrëftlech Ufro fir den nächsten Gemengerot, deen Mëttwoch den 28.11.18 stattfënnt, gestallt fir endlech Erklärungen ze kréien.

Gemengerot Question écrite

Crèche "Am Bongert"

Zanter November 2016 befënnt sech d'Crèche vun der Gemeng Schëtter an hirem néien  Gebai "Am Bongert". Des huet en Agrément fir en Total vun 50 Kanner (24 Kanner < 2 Joer, 26 Kanner 2-4 Joer). DP Schëtter freet no wei vill Kanner aktuell an der Crèche betreit ginn, wei vill Kanner eventuell op enger Waardelëscht agedroen sinn an wéi eng Critèren applizéiert ginn fir d'Reiefolleg vun sou enger Waardelëscht. Weder an der Schäfferotserklärung nach am "Plan pluriannuel financier" ass eng Erweiderung vun den Kapassitéiten vun der Crèche virgesinn.

Gemengerot Question écrite

Tour du Duerf - Mesuren fir den Vëlo an der Gemeng Schëtter

D'Gemeng Schëtter hat 4 Equippen um Start vun der Initiativ du "Tour du Duerf" déi insgesamt 1.527 km gefuer sinn, an domat eng CO2-Vermeidung vun 216,8 kg CO2 realiséiert hunn. Ziel vun där Initiativ ass et fir d'Léit ze sensibiliséieren fir mam Vëlo ze fueren an fir awer och d'Gemengen ze encouragéieren fir Mesuren ëmzesetzen fir den Vëlo als Verkéiersmëttel ze ënnerstëtzen. Bei eis an der Gemeng ass besonnesch d'Sécherheet vum Vëlosfuerer en groussen Problem. Dofir proposéiert DP Schëtter verschidden Mesuren : Vëlospiste laanscht Syr/Zuchschinnen fir Schraasseg mat Mënsbech/Schëtter ze verbannen, eng getrennten Spur fir d'Vëloen op den wichtegsten Stroosseverbindungen tëscht eisen Dierfer an awer och kuerzfristeg Aktiounen wei Verbesserung vun den Infrastrukturen fir d'Vëloen bei ëffentlechen Gebaier/Plazen, Organisatioun vun der Coupe scolaire, d'Préiwen vum engem "Vëlo-bus" Konzept (op Basis vum Pedibus),...

Gemengerot Question écrite

Chargy-Bornen an der Gemeng Schëtter

Am Kader vun der Elektro-Mobilitéit ass virgesinn fir all d'Gemengen bis spéitstens 2020 mat Bornen ze equipéieren fir elektresch Gefierer kennen ze lueden. Am Plang vun 2015 war d'Gemeng Schëtter als "Commune prioritaire" definéiert ginn an et ass virgesinn dass 4 Chargy-Bornen um Territoire installéiert ginn. Bis haut ass awer just eng eenzeg an Betrib geholl ginn an zwar op der Kierchplaz béi der Gemeng. Wéini an wou ginn déi aner Bornen installéiert déi nach fir eis Gemeng virgesinn sinn.

Gemengerot Question écrite

Réaménagement vun der Rue du Village zu Aal-Schëtter

Den fréieren Schäfferot hat den Projet vun der Neigestaltung vun der "Rue du village" zu Aal-Schëtter lancéiert an en hat och schonn am Summer 2017 eng éischt Informatiounsversammlung mat den Awunner vun Aal-Schëtter organiséiert fir den Projet virzestellen. Obwuel am Budget 2018 en Montant vun 560.000 EUR virgesinn ass, gëtt et bis haut awer keng konkret Informatiounen wou deen Projet drun ass an wéini déi definitiv Pläng presentéiert ginn, respektiv d'Aarbechten kënnen ufänken fir d'Liewensqualitéit vun den Awunner ze verbesseren.

Gemengerot Question écrite

Verkéierssécherheet an Schoultransport

DP Schëtter proposéiert fir nei Mesuren ze developpéieren fir d'Sécherheet op eisen Stroossen ze verbesseren, besonnesch fir d'respektéieren vun den Zebrasträifen awer och fir d'Limitatioun vun der Vitesse.

Mir froen och no wou den Projet vun den "Pedibus"-Lignen an vun der "30er Zone" virum Campus scolaire drun ass.

Des weideren froen mer nach mol no wou den Dossier vum Schoultransport fir op den Campus Geesseknäppchen drun ass?

Gemengerot Question écrite

Gemengenatelier'en an Spillplaz Grousbuer

An der Gemengerotssitzung vum 6. Dezember 2017 ass decidéiert ginn fir eng zousätzlech Hal ze lounen fir d'Gemengenmaterial ze stockéieren. Op DP-Ufro hat sech den Schäfferot engagéiert fir eng Bestandsopnam vum Material an enger aner gelounter Hal ze maachen an ze préiwen ob des Hal weider gebraucht gëtt oder ob deen Loyer kann agespuert ginn. Wat war d'Resultat vun där Analyse an wat ass zënter deem ënnerholl ginn?

An der Gemengerotssitzung vum 28. Februar 2018 hat DP proposéiert fir d'Spillplaz um Grousbuer duerch Sanitärinstallatiounen an engem Drénkwaasseruschloss ze ergänzen. Den Schäfferot hat matgedeelt, dass dat an der Planung wier. Wou sinn mer an deem Dossier drun?

Gemengerot Question écrite

Offallkonzept nom Verursacherprinzip

An der Schäfferotserklärung war ugekënnegt ginn dass en néit Taxereglement soll ausgeschafft ginn fir dem Verursacherprinzip Rechnung ze droen an dat op Basis vun der Verweiung vun den Dreckskëschten. Wou ass den Schäfferot mat dësem Projet drun an wei ass den Planning fir d'Aféierung vum néien Taxenreglement. DP Schëtter wéist drop hin, dass héi och Mesuren fir Appartementshaiser virgesinn mussen ginn, wou et och well interessant Konzepter ginn fir dem Verursacherprinzip Rechnung ze droen.

Gemengerot Question écrite

CIPA Gréngewald

Gemengerot 30.05.18 - DP Schëtter freet no - CIPA Gréngewald

Wei vill Plazen sinn aktuell fir d'Awunner vun Schëtter am CIPA Gréngewald zu Nidderaanwen reservéiert? Wei vill Léit aus eiser Gemeng sinn aktuell op der Waardelëscht fir en Zëmmer ze kréien? Wéi ass den aktuellen Stand zu engem Ausbau vum CIPA Gréngewald? DP Schëtter freet sech op een net sollt Demarchen beim zoustännegen Ministère an d'Wee leeden fir eventuell en zousätzlechen CIPA oder en Fleegeheem an der Gemeng Schëtter oder an der Géigend zesummen mat eisen Nopeschgemengen ze plangen.

Gemengerot Question écrite

Nuit du sport - Mixed Martial Arts

DP Schëtter kontestéiert den Choix fir op der Nuit du Sport bei eis an der Gemeng en groussen Deel vun den Indooraktivitéiten fir Mixed Martial Arts ze reservéieren. Dëst ass eng immens brutal Form vun Kampfsportaarten, wou souguer de Conseil de l'Europe explizit dorophigewisen dass d'Memberstaaten MMA-Kampf-Veranstaltungen net autoriséieren sollen. D'Fédération luxembourgeoise des Mixed Martial Arts ass och weder vum Sportministere, nach vum COSL an der FLAM unerkannt. Nuit du Sport gëtt vill vun Kanner an Jugendlecher besicht an do ass et net akzeptabel fir esou eng aggressiv an kontestéiert Kampfsportaart ze promouvéieren.

Gemengerot Question écrite

Berichte der Gemeinderatssitzungen

Obwohl die DP-Fraktion den Schöffenrat bereits mehrfach auf die nicht vollständige Präsentation des Internetauftritts der Gemeinde, insbesonders in Bezug auf die Berichte der Gemeinderatssitzungen, fehlen noch immer mehrere Berichte auf der Internetseite. Des Weiteren wurden die Berichte der zwei letzten Sitzungen noch immer nicht den Gemeinderäten zur Korrektur vorgelegt, geschweige denn veröffentlicht.

Gemengerot Question écrite

POST Niederanven

Das POSTbüro in Niederanven wurde, aufgrund der Nähe, der verfügbaren Parkplätze und der angrenzen Geschäfte, auch regelmässig von den Einwohnern aus Schüttringen genutzt. Daher fordert die DP Schëtter dass der Schöffenrat die Bemühungen der Gemeinde Niederanven zu einer Wiedereröffnung des POSTbüros unterstützt.

Gemengerot Question écrite

Foussgänger- a Vëloswee op den Héienhaff

DP Schëtter hat an hirem Wahlprogramm den Bau vun engem Vëloswee op déi geplangten Tram- a Bushaltestell Héienhaff iwwert d’Trass vum neien Ofwaasserkollekter laanscht d’ Autobunn virgesinn. Des Iddi war och an der Stellungnam vum Nico Welsch zu der Schäfferotserklärung opgeworf ginn an den Schäfferot hat ugekënnegt d'Iddi bei den zoustännegen Ministèren préiwen ze loossen. Wou sinn mer an deem Dossier drun?

Gemengerot Question écrite

Foussgänger- a Vëloswee Iwwersiren an Al-Schëtter

Wou sinn mer drun fir dat lëscht Stéck vum Foussgänger- a Vëloswee tëscht Iwwersiren an Al-Schëtter fäerdeg ze stellen. Deen néidegen Budget ass schon an der Gemengerotssitzung vum 12.07.2017 gestëmmt ginn, mee bis haut ass nach ëmmer näischt geschitt. Fir d'Sécherheet vun den Foussgänger- an Vëlosfuerer ze garantéieren, misst dësen Projet eng absolut Prioritéit vum Schäfferot sinn.

Gemengerot Question écrite

Mobilité douce : Kee  Verkéiersverbuet méi fir Vëloen op de Feldweeër

Op verschidde Weeër an der Gemeng verbitt déi aktuell Verkéierssignalisatioun C,2 d’Circulatioun vun alle Gefierer, och vu Vëloen. Besonnesch op de Feldweeër tëscht eisen Dierfer muss de Vëlosverkéier erlaabt ginn. DP Schëtter fuerdert dass all des Weeër esou signaliséiert ginn, dass se ganz legal vun den Vëlosfuerer kenne benotzt ginn.

Gemengerot Question écrite

Wou ass den néien PAG drun?

Wou ass den néien PAG fir d'Gemeng Schëtter drun? Wéi eng Dokumenter déi fir d'Prozedur néideg sinn, sinn schonn fäerdeg? Wéini gëtt den Gemengerot an d'BiergerInnen vun der Gemeng iwwert dësen Projet informéieren. Wéi eng Mesuren plangt den Schäfferot fir d'BiergerInnen sou vill wéi méiglech ze informéieren an anzebannen?

Gemengerot Question écrite

Schoultransport op de Geesseknäppchen

Firwat huet d'Gemeng Schëtter keng direkt Busverbindung op den Campus Geesseknäppchen? All eis Nopeschgemengen verfügen iwwert eng direkt Busverbindung fir souwuel op den Campus Lampertsbierg, wéi och op den Campus Geesseknäppchen. DP fuerdert dass den Schäfferot beim Educatiouns- an beim Transportministère intervenéiert fir dass och eng Verbindung vun Schëtter op den Geesseknäppchen ab der Rentrée 2018/2019 agefouert gëtt.

 

Question écrite Gemengerot

Sensibiliséierungscampagne Littering

DP Schëtter seet allen Léit déi en Samschden, 24. Mäerz 2018 un der "Grousser Botz" an der Gemeng Schëtter deelgeholl un, en groussen Merci. An der Suite vun deem Erfolleg fuerdert DP Schëtter den Schäfferot op fir eng Sensibiliséierungscampagne laanscht eis Stroossen an Weeër ze starten fir d'Léit op den Problem vum "Littering" opmierksam ze maachen. Och an der Schoul an an der Maison Relais sollt een dëst Thema behandelen.

Gemengerot Question écrite

Vëlos- a Foussgängerwee Mënsbech-Nidderaanwen

An der Sitzung vum 28. September 2016 war den Projet vun engem Vëlos- a Foussgängerwee tëscht Mënsbech an Nidderaanwen gestëmmt ginn, mee konnt awer bis haut net realiséiert ginn.

Wou ass deen Dossier drun?

Wéini kennen d'Aarbechten fir d'Uleeën vun dësem Wee ufänken, respektiv ofgeschloss ginn?