Sie sind hier

Gemengerot Question écrite

Berichte der Gemeinderatssitzungen

Obwohl die DP-Fraktion den Schöffenrat bereits mehrfach auf die nicht vollständige Präsentation des Internetauftritts der Gemeinde, insbesonders in Bezug auf die Berichte der Gemeinderatssitzungen, fehlen noch immer mehrere Berichte auf der Internetseite. Des Weiteren wurden die Berichte der zwei letzten Sitzungen noch immer nicht den Gemeinderäten zur Korrektur vorgelegt, geschweige denn veröffentlicht.

Gemengerot Question écrite

POST Niederanven

Das POSTbüro in Niederanven wurde, aufgrund der Nähe, der verfügbaren Parkplätze und der angrenzen Geschäfte, auch regelmässig von den Einwohnern aus Schüttringen genutzt. Daher fordert die DP Schëtter dass der Schöffenrat die Bemühungen der Gemeinde Niederanven zu einer Wiedereröffnung des POSTbüros unterstützt.

Gemengerot

Schoultransport "Geesseknäppchen" - Update

Am Gemengerot vum 25. Abrëll 2018, gouf op Ufro vun der DP d'Thema vun enger direkter Busverbindung vun Schëtter op den "Geesseknäppchen" diskutéiert. Den aktuellen Schäfferot huet op déi verschidden Initiativen vun betraffenen Elteren an vum fréieren Schäfferot ënnert dem Buergermeeschter Jemp Kauffmann an den lëschten Joren higewisen. Den Schäfferot huet elo eng Entrevue beim zoustännegen Ministère ugefrot fir d'Uleies fir eng Verbindung op den "Geesseknäppchen" nach emol ze ënnersträichen. Fir dës Initiativ ze ënnerstëtzen, huet DP Schëtter och nach emol an engem Bréif un den Minister Bausch ënnerstrach, dass dës laangjäreg Fuerderung endlech misst ëmgesat ginn an dass mir all Initiativ vum aktuellen Schäfferot an dësem Sënn och weiderhin wäerten ënnerstëtzen. 

Gemengerot Question écrite

Foussgänger- a Vëloswee op den Héienhaff

DP Schëtter hat an hirem Wahlprogramm den Bau vun engem Vëloswee op déi geplangten Tram- a Bushaltestell Héienhaff iwwert d’Trass vum neien Ofwaasserkollekter laanscht d’ Autobunn virgesinn. Des Iddi war och an der Stellungnam vum Nico Welsch zu der Schäfferotserklärung opgeworf ginn an den Schäfferot hat ugekënnegt d'Iddi bei den zoustännegen Ministèren préiwen ze loossen. Wou sinn mer an deem Dossier drun?

Gemengerot Question écrite

Foussgänger- a Vëloswee Iwwersiren an Al-Schëtter

Wou sinn mer drun fir dat lëscht Stéck vum Foussgänger- a Vëloswee tëscht Iwwersiren an Al-Schëtter fäerdeg ze stellen. Deen néidegen Budget ass schon an der Gemengerotssitzung vum 12.07.2017 gestëmmt ginn, mee bis haut ass nach ëmmer näischt geschitt. Fir d'Sécherheet vun den Foussgänger- an Vëlosfuerer ze garantéieren, misst dësen Projet eng absolut Prioritéit vum Schäfferot sinn.

Gemengerot Question écrite

Mobilité douce : Kee  Verkéiersverbuet méi fir Vëloen op de Feldweeër

Op verschidde Weeër an der Gemeng verbitt déi aktuell Verkéierssignalisatioun C,2 d’Circulatioun vun alle Gefierer, och vu Vëloen. Besonnesch op de Feldweeër tëscht eisen Dierfer muss de Vëlosverkéier erlaabt ginn. DP Schëtter fuerdert dass all des Weeër esou signaliséiert ginn, dass se ganz legal vun den Vëlosfuerer kenne benotzt ginn.

Gemengerot Question écrite

Wou ass den néien PAG drun?

Wou ass den néien PAG fir d'Gemeng Schëtter drun? Wéi eng Dokumenter déi fir d'Prozedur néideg sinn, sinn schonn fäerdeg? Wéini gëtt den Gemengerot an d'BiergerInnen vun der Gemeng iwwert dësen Projet informéieren. Wéi eng Mesuren plangt den Schäfferot fir d'BiergerInnen sou vill wéi méiglech ze informéieren an anzebannen?

Gemengerot Question écrite

Schoultransport op de Geesseknäppchen

Firwat huet d'Gemeng Schëtter keng direkt Busverbindung op den Campus Geesseknäppchen? All eis Nopeschgemengen verfügen iwwert eng direkt Busverbindung fir souwuel op den Campus Lampertsbierg, wéi och op den Campus Geesseknäppchen. DP fuerdert dass den Schäfferot beim Educatiouns- an beim Transportministère intervenéiert fir dass och eng Verbindung vun Schëtter op den Geesseknäppchen ab der Rentrée 2018/2019 agefouert gëtt.

 

Question écrite Gemengerot

Sensibiliséierungscampagne Littering

DP Schëtter seet allen Léit déi en Samschden, 24. Mäerz 2018 un der "Grousser Botz" an der Gemeng Schëtter deelgeholl un, en groussen Merci. An der Suite vun deem Erfolleg fuerdert DP Schëtter den Schäfferot op fir eng Sensibiliséierungscampagne laanscht eis Stroossen an Weeër ze starten fir d'Léit op den Problem vum "Littering" opmierksam ze maachen. Och an der Schoul an an der Maison Relais sollt een dëst Thema behandelen.

Gemengerot Question écrite

Vëlos- a Foussgängerwee Mënsbech-Nidderaanwen

An der Sitzung vum 28. September 2016 war den Projet vun engem Vëlos- a Foussgängerwee tëscht Mënsbech an Nidderaanwen gestëmmt ginn, mee konnt awer bis haut net realiséiert ginn.

Wou ass deen Dossier drun?

Wéini kennen d'Aarbechten fir d'Uleeën vun dësem Wee ufänken, respektiv ofgeschloss ginn?

Gemengerot Question écrite

Bevölkerungsszenario fir d'Gemeng Schëtter

Wou steet d'Gemeng Schëtter par rapport zu sengem moderaten Wuesstemszil?

DP Schëtter freet no wéi vill Awunner eis Gemeng aktuell huet an wei d'Entwécklung an den nächsten Joer wäert sinn op Basis vun den Projet'en déi am Gaang sinn realiséiert ze ginn oder an der Planung sinn.

D'Gemeng brauch en aktualiséierten Tableau de bord, wou een d'Awunnerzuelen, d'Baugeneemegungen an awer och d'PAP'en (Plan d'aménagement particulier) am Kader vun gréisseren Bauprojeten zesummefaasst fir esou en Kontrollinstrument ze hunn fir d'Entwécklung am An ze behalen.

Gemengerot Question écrite

Projet "Lotissement Cité8" zu Schëtter

DP Schëtter wäert folgend Fro e Mëttwoch den Owend an der Gemengerotssëtzung stellen.

De Schäfferot vun der Gemeng Schëtter wëllt elo der Gesellschaft EIFELHAUS en Terrain vu 6,65 ares gratis oftrieden. D’Gemeng  krut versprach, als Kompensatioun vum Terrain, Appartementer an der Residenz ze kréien déi EIFELHAUS wäert bauen.

EIFELHAUS baut déi Residenz awer eréischt wa 50% vun de Wunnengen an där Residenz verkaaft sinn.

Wéini ass déi Konditioun vu 50 % erfëllt.

DP Schëtter mengt dass d’Konventioun déi de Schäfferot mat EIFELHAUS ënnerschriwwen huet , elo schonn en Terrain gratis ofzetrieden,  ouni ze wëssen wéini déi Konditioun vu 50 % erfëllt ass, en onberechenbare  Risiko fir d‘Gemeng duerstellt.

Si fuerdert dass d’Konventioun mat EIFELHAUS ugepasst gëtt.

Gemengerot Question écrite

Logementspolitik

En Vertrieder vun den "Schëtter Bierger" huet an der Sitzung vum 31. Januar 2018 gemengt dass eng Densité vum Logement vun ënner 74,9 Appartementer / hectare sollt akzeptabel soll sinn. D'Zuel vun 74,9 Appartementer / Hectare entsprécht der nationaler Moyenne fir d'Period vun 2004 bis 2010. DP Schëtter wéist drop hin, dass dëst eng national Moyenne ass, woubäi awer fir Schëtter eng Densitéit vun 25,1 bis 35 Appartementer / hectare fir deen Zäitraum gemooss ginn ass. 

Dofir wëll DP-Schëtter eng kloer Stellungnam vum Schäfferot iwwert déi zukünfteg Logementspolitik? Steet déi aktuell Majoritéit nach ëmmer zum Engagement vun engem moderatem Wuesstem wéi dëst vun den Bierger an der Ëmfro zur Neigestaltung vum PAG gefuerdert gouf?

Gemengerot Question écrite

Spillplaz "Um Grousbuer"

Wéini gëtt d'Spillplaz "Um Grousbuer" fir den Public opgemaach? Sollt een net envisagéieren fir Sanitärinstallatiounen op dem Site viirzegesin? Des Weideren wär et och sënnvoll fir Zougang zu Drénkwaasser ze hunn fir dass d'Léit an d'Kanner sech kënnen erfrëschen.

Gemengerot Question écrite

Informatiounspolitik vum Schäfferot

Zanter der neier Koalitioun tëscht Schëtter Bierger, LSAP an déi Gréng huet sech d'Informatiounspolitik vun der Gemeng an verschidden Beräicher staark verschlechtert:

  • Publikatioun vun den Rapport'en vun den Gemengerotssëtzungen. An der leschter Wahlperiod ënnert Féierung vun der DP goufen d'Rapport vun den Gemengerotssëtzungen ëmmer dem Gemengerot fir eventuell Kommentaren geschéckt an eréischt duerno publizéiert. Den aktuellen Schäfferot huet awer elo decidéiert Rapport'en vun den Sitzungen publizéiert ouni den Avis vum Gemengerot. Des Weideren sinn aner Rapport'en nach ëmmer net um Internet publizéiert obwuel se schonn am Gemengebuet gedréckt goufen. 
  • An der leschter Period huet den Schäfferot all Trimester en Agenda mat all den Manifestatiounen an der Gemeng publizéiert. Haut, Enn Februar 2018, hänkt nach ëmmer iwwerall den Agenda vum 4. Trimester 2017
  • Obwuel d'DP schonn en puer mol drophigewisen huet, sinn déi verschidden Gemengereglementer nach ëmmer net um Internetsite vun der Gemeng verëffentlecht.
Gemengerot News Flash

News Flash 02/2018

Ënnert dësem Link fannt der den neisten News Flash vun der DP Schëtter mam Resumé vun der leschter Gemengerotssitzung vum 31. Januar 2018. Hei goufen ënner anerem Ännerungen zum PAG, souwéi zu engem PAP am Kader vun zukünftegen groussen Bauprojeten gestemmt. Fir d'DP Schëtter ass et wichteg dass esou Projeten zäitlech organiséiert ginn fir kennen d'Ziel vun engem moderatem Wuesstem ze respektéiren.

NEWS FLASH Februar 2018

Gemengerot News Flash

newsflash 2018 1

Hei fannt der eisen éischten News Flash fir 2018 mat den Berichter vun den DP Gemengeconseilleren zu den Sitzungen vum 06.12.17 an vum 13.12.17, souwéi d'Linken zu den jeeweilegen Stellungnamen vun den DP-Vertrieder zum Ausgang vun den Wahlen vum 8. Oktober 2017 an zu der Schäfferotserklärung.

Schëtter Demokrat

Schëtter Demokrat Dezember 2017

Hei fannt dir déi éischt Editioun vum Schëtter Demokrat fir Iech iwwert Schëtter Politik an d'Aktivitéiten vun der DP-Sektioun vun Schëtter z'informéieren.

Gemengerot

Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2017

Stellungnahmen zur Schöffenratserklärung

Hier finden sie die Stellungnahmen der Gemeinderatsvertreter der DP zur Schöffenratserklärung  anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2017.

Gemengerot Gemengewahlen 2017

Gemeinderatssitzung vom 6. Dezember 2017

Stellungnahme der Gemeinderatsmitglieder der DP zur Bildung der Koalition SB/LSAP/déi gréng 

News Flash

Newsflash I November 2017

Léif Matbierger/innen,

an dësem Link fannt Dir eisen éischten Newsflash fir Iech iwwert aktuell Theme vun der Schëtter Gemengepolitik z'informéieren.

Gemengewahlen 2017

Communiqué de presse

DEMOKRATESCH PARTEI SCHËTTER  gouf vum Groupement  politique  SCHËTTER BIERGER hannergangen

Gemengewahlen 2017 Conny Ney Patrick Weyrich Liliane Ries Leyder Jean-Pierre Kauffmann

Wahlprogramm

Hei fannt der den Wahlprogramm vun der DP Schëtter 

Wahlprogramm DP Schetter

Gemengewahlen 2017

Bilan 2011-2017

Léif Matbierger, Léif Matbiergerinnen, 

Während der Period 2011-2017 hu mir ënnert dem DP-Motto “Schëtter zesumme gestalten„ mat eisem Koalitiounspartner, mam ganze Gemengerot, mam Personal an och mat ärer Hëllef vill Projeten ëmgesat. 

Gemengewahlen 2017

Merci

Léif Matbierger/innen.

2011 hunn der vill vun Iech der DP Schëtter hirt Vertrauen ausgeschwat. Mir konnten nom Motto „zesumme gestalten” 6 Joer laang erfollegräich Politik mat Iech zesumme maachen.