Sie sind hier

Ausbau vum Recyclingcenter

Gemengerot Question écrite

An den Gemengerotssitzungen vum 28. November 2018 an vum 27. Februar 2019 haaten mir als DP-Fraktioun, duerch verschidden schrëftlech Ufroen, nogefroot wou den Projet vum Néi/Ausbau vum Recyclingcenter zu Mënsbech drun ass. Mir sin der Meenung, dass duerch den ëmmer mei groussen Undrang um Recyclingcenter, souwuel Qualitéit vum Service, mee virun allem d'Secherheet vun den Bierger sech emmer méi verschlechtert. Dofir muss et eng absolut Prioritéit sin fir den Projet vum Néi/Ausbau vum Recyclingcenter virunzedréiwen.