Sie sind hier

Crèche "Am Bongert"

Gemengerot Question écrite

Zanter November 2016 befënnt sech d'Crèche vun der Gemeng Schëtter an hirem néien  Gebai "Am Bongert". Des huet en Agrément fir en Total vun 50 Kanner (24 Kanner < 2 Joer, 26 Kanner 2-4 Joer). DP Schëtter freet no wei vill Kanner aktuell an der Crèche betreit ginn, wei vill Kanner eventuell op enger Waardelëscht agedroen sinn an wéi eng Critèren applizéiert ginn fir d'Reiefolleg vun sou enger Waardelëscht. Weder an der Schäfferotserklärung nach am "Plan pluriannuel financier" ass eng Erweiderung vun den Kapassitéiten vun der Crèche virgesinn.