Sie sind hier

Gemengenatelier'en an Spillplaz Grousbuer

Gemengerot Question écrite

An der Gemengerotssitzung vum 6. Dezember 2017 ass decidéiert ginn fir eng zousätzlech Hal ze lounen fir d'Gemengenmaterial ze stockéieren. Op DP-Ufro hat sech den Schäfferot engagéiert fir eng Bestandsopnam vum Material an enger aner gelounter Hal ze maachen an ze préiwen ob des Hal weider gebraucht gëtt oder ob deen Loyer kann agespuert ginn. Wat war d'Resultat vun där Analyse an wat ass zënter deem ënnerholl ginn?

An der Gemengerotssitzung vum 28. Februar 2018 hat DP proposéiert fir d'Spillplaz um Grousbuer duerch Sanitärinstallatiounen an engem Drénkwaasseruschloss ze ergänzen. Den Schäfferot hat matgedeelt, dass dat an der Planung wier. Wou sinn mer an deem Dossier drun?