Sie sind hier

Informatiounen zum PAG

Gemengerot Question écrite

Déi offiziell Prozedur fir den neien PAG  ass säit dem 19. November 2018 ugelaf an d’Léit hunn just bis den 19. Dezember 2018 fir hier Observatiounen an Reklamatioune beim Schäfferot anzereechen. DP Schëtter bedauert dass  nach ëmmer keng Informatiounen iwwert den neien PAG, respektiv keng Informatioun iwwert déi obligatoresch Informatiounsversammlung den Bierger vun eiser Gemeng per Post matgedeelt gouf. Des Informatiounsversammlung fënnt Dënschdes, den 27. November 2018 am Centre culturel um Campus “An der Dällt” statt.

Obwuel DP Schëtter schonn an der Sitzung vum 7. November 2018, souwéi och schrëftlech, beim Schäfferot intervenéiert ass fir sécherzestellen, dass d’Léit aus eiser Gemeng adequat an zäitno iwwert dëse wichtege Projet informéiert ginn waarden mir nach ëmmer op Informatiounen oder op eng Stellungnam vum Schäfferot zu verschidden Punkten vum néien PAG. Dofir hunn mir elo eng schrëftlech Ufro fir den nächsten Gemengerot, deen Mëttwoch den 28.11.18 stattfënnt, gestallt fir endlech Erklärungen ze kréien.