Sie sind hier

Merci

Gemengewahlen 2017

Léif Matbierger/innen.

2011 hunn der vill vun Iech der DP Schëtter hirt Vertrauen ausgeschwat. Mir konnten nom Motto „zesumme gestalten” 6 Joer laang erfollegräich Politik mat Iech zesumme maachen.

Fir dës konstruktiv a flott Zesummenaarbecht soe mir Iech, léif Matbierger/innen, e grousse MERCI.

Den 8. Oktober 2017 ginn erëm d’Weiche fir Zukunft vun eiser Gemeng gestallt.

DP-Schëtter wëllt och an Zukunft op dësem Wee eis Gemeng weiderbréngen.

Dofir stelle mir Iech eis Equipe aus erfuerenen, souwéi neien, motivéierten a kompetente Kandidaten/inne fir d’Gemengewahle vir.

Mir wäerten Iech deemnächst onse politesche Programm fir déi nei Mandatsperiod ënnerbreeden an hoffe weider op Ier Ënnerstëtzung.

DP Schëtter

 

Version française:

Chères citoyennes, chers citoyens de la commune de Schuttrange,

A l’occasion des élections communales de 2011, vous étiez nombreux à exprimer la confiance au Parti Démocratique.

Ensemble avec vous et selon la devise „développer en commun“, nous avons pu réaliser beaucoup de projets au cours de la période électorale échue.

Nous souhaitons vous remercier pour votre confiance et pour votre appui dans le cadre du développement de notre Commune.

Des orientations fondamentales concernant l’avenir de la Commune de Schuttrange seront prises à l’occasion des élections communales du 8 octobre prochain.

Le Parti Démocratique a la ferme volonté de poursuivre son engagement en faveur de notre collectivité et compte sur votre soutien.

Dans cette optique, nous vous présentons la liste des candidats du Parti Démocratique, composée de citoyen(ne)s qui ont de l’expérience, qui sont motivé(e)s et compétent(e)s.

Nous reviendrons prochainement vers vous avec notre programme politique pour la nouvelle période électorale.

DP Schëtter

 

Deutscher Text:

Liebe Mitbürger/innen.

Viele von ihnen haben 2011 der DP Schëtter ihr Vertrauen geschenkt.

Damals stand die DP-Wahlkampagne unter dem Motto „zusammen gestalten“.

In diesem Sinne haben wir während der letzten 6 Jahre, mit Ihrer Unterstützung, die Gemeinde politisch gestaltet.

Die DPSchëtter möchte Ihnen, liebe Mitbürger/innen, herzlichst für die gute, konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit danken.

Am 8. Oktober 2017 werden die Weichen für die weitere Zukunft unserer Gemeinde gestellt.

Die DP-Schëtter möchte auch weiterhin mit Ihnen zusammen die Geschicke unserer Gemeinde leiten.

In diesem Sinne stellen wir Ihnen die Liste unserer Kandidaten vor, welche sich aus erfahrenen, sowie neuen, motivierten, und kompetenten Bürgern zusammensetzt.

Wir werden Ihnen demnächst unser Programm für die kommende Mandatsperiode unterbreiten und hoffen auf Ihre weitere Unterstützung.

DP Schëtter

English Version:

Dear citizens of the municipality of Schuttrange,

In 2011, many of you expressed their confidence in the Schuttrange section of the Democratic Party.

With your support and in accordance with the slogan “form together” we have been able to realize many important projects during the past 6 years.

Therefore, we would like to thank you for your confidence and for your support in the development of our Commune.

During the communal elections of October 8th, 2017, you will be called again to give your vote on the future development of our Commune.

The Democratic Party would like to continue, with your aid, to work in the best interest of our Municipality.

In view of the municipal elections 2017 we present you on the back of this document our candidates who are experienced, motivated and competent citizens.

We will return to you soon with our program for the next electoral period and we look forward for your future support.

DP Schëtter

AnhangGröße
PDF icon depliant_a3_kandidaten.pdf10.08 MB