Sie sind hier

Nuit du sport - Mixed Martial Arts

Gemengerot Question écrite

DP Schëtter kontestéiert den Choix fir op der Nuit du Sport bei eis an der Gemeng en groussen Deel vun den Indooraktivitéiten fir Mixed Martial Arts ze reservéieren. Dëst ass eng immens brutal Form vun Kampfsportaarten, wou souguer de Conseil de l'Europe explizit dorophigewisen dass d'Memberstaaten MMA-Kampf-Veranstaltungen net autoriséieren sollen. D'Fédération luxembourgeoise des Mixed Martial Arts ass och weder vum Sportministere, nach vum COSL an der FLAM unerkannt. Nuit du Sport gëtt vill vun Kanner an Jugendlecher besicht an do ass et net akzeptabel fir esou eng aggressiv an kontestéiert Kampfsportaart ze promouvéieren.