Sie sind hier

Plan d'action Mobilité douce

Gemengerot

Am Kader vum Gemengerot vum 30. September 2020, an an der Suite vun der "Semaine de la mobilité douce" hunn DP-Vertrieder eng Motioun op den Ordre du jour setzen gelooss fir den Schäfferot ze beoptragen en Aktiounsplang am Kader vun der doucer Mobilitéit ze erstellen. Et gëtt ëmmer erëm vun verschidden Initiativen geschwat, sief et en Couloir fir den Foussgänger an den Vëlo op der Haaptstrooss, sief et fir en Vëloswee laanscht d'Syr, ouni awer dass et kloer ass an wei eng Richtung et soll weider goen. Dofir fuerderen mir en kloert Konzept wou definéiert ass op wei engen Axen Couloir'en fir déi "douce Mobilitéit" virgesinn gin an dass des Projet'en och aktiv virugedriwwen gin an den Gemengerot an eis BiergerInnen och informéiert gi iwwert d'Entwécklung an dësem Dossier. Eng attraktiv Ubannung vun eiser Gemeng un e modernt Mobilitéitskonzept mat der néideger Sécherheet fir eis BiergerInnen muss eng Prioritéit vum Schäfferot gin.