Sie sind hier

Réaménagement vun der Rue du Village zu Aal-Schëtter

Gemengerot Question écrite

Den fréieren Schäfferot hat den Projet vun der Neigestaltung vun der "Rue du village" zu Aal-Schëtter lancéiert an en hat och schonn am Summer 2017 eng éischt Informatiounsversammlung mat den Awunner vun Aal-Schëtter organiséiert fir den Projet virzestellen. Obwuel am Budget 2018 en Montant vun 560.000 EUR virgesinn ass, gëtt et bis haut awer keng konkret Informatiounen wou deen Projet drun ass an wéini déi definitiv Pläng presentéiert ginn, respektiv d'Aarbechten kënnen ufänken fir d'Liewensqualitéit vun den Awunner ze verbesseren.