Sie sind hier

Reamenagement vun der Kierchplaz an Bau vun engem néien Centre Culturel

Gemengerot

D’Vertrieder vun der DP Schëtter haten am Gemengerot vum 22. Mee 2019 eng Motioun op den Ordre du jour setzen gelooss, déi zum Zil hat fir den Projet vum Reamenagement vun der Kierchplaz an vum Bau vun engem néien Centre Culturel néi ze lancéieren. Dofir sollt d’Kompositioun an d’Missioun vum Groupe de travail néi definéiert ginn an kloer Richtlinnen festgehalen ginn wei den Gemengerot an d’Bierger aus eiser Gemeng an dës wichteg Projeten agebonnen ginn. Leider, an DP bedauert dat staark, waren de Schäfferot an d’Majoritéitsvertrieder, obwuel mir ausdrécklech betount haten, dass d’Motioun nach kéint de commun accord adaptéiert ginn, net bereet fir des Motioun mat ze droen. Mir begréissen et awer dass den Schäfferot erkläert huet, dass se bereet sinn fir d’Kompositioun vum Groupe de Travail ze iwwerdenken, notamment en vue vun enger gréisserer Onofhängegkeet vis-à-vis vum Schäfferot, an dass de Schäfferot erkläert huet, fir zesummen mam Gemengerot, en Konsens am Interêt vun eise Bierger ze sichen.
 
Fir eis als DP Schëtter ass et eng absolut Prioritéit dass mer an den Dossieren vun dem Reamenagement vun der Kierchplaz, dem Bau vun engem néien Centre Culturel, dem Ausbau vun den Schoulinfrastrukturen an der Offer fir betreiten Wunnraum fir eeler Matbierger virukommen.
 
Ënnert den folgenden Linken fannt der den Text vun eiser Motioun, den LW-Artikel vum 24. Mee 2019 zu der Gemengerotssitzung vum 22. Mee 2019 an den Rapport vum Groupe de Travail wei en och schonn an der Sitzung vum 24. Abrëll 2019 presentéiert gi war.