Sie sind hier

Schoultransport "Geesseknäppchen" - Update

Gemengerot

Am Gemengerot vum 25. Abrëll 2018, gouf op Ufro vun der DP d'Thema vun enger direkter Busverbindung vun Schëtter op den "Geesseknäppchen" diskutéiert. Den aktuellen Schäfferot huet op déi verschidden Initiativen vun betraffenen Elteren an vum fréieren Schäfferot ënnert dem Buergermeeschter Jemp Kauffmann an den lëschten Joren higewisen. Den Schäfferot huet elo eng Entrevue beim zoustännegen Ministère ugefrot fir d'Uleies fir eng Verbindung op den "Geesseknäppchen" nach emol ze ënnersträichen. Fir dës Initiativ ze ënnerstëtzen, huet DP Schëtter och nach emol an engem Bréif un den Minister Bausch ënnerstrach, dass dës laangjäreg Fuerderung endlech misst ëmgesat ginn an dass mir all Initiativ vum aktuellen Schäfferot an dësem Sënn och weiderhin wäerten ënnerstëtzen. 

AnhangGröße
PDF icon Lettre MDDI Transport scolaire.pdf500.14 KB