Sie sind hier

Wou ass den néien PAG drun?

Gemengerot Question écrite

Wou ass den néien PAG fir d'Gemeng Schëtter drun? Wéi eng Dokumenter déi fir d'Prozedur néideg sinn, sinn schonn fäerdeg? Wéini gëtt den Gemengerot an d'BiergerInnen vun der Gemeng iwwert dësen Projet informéieren. Wéi eng Mesuren plangt den Schäfferot fir d'BiergerInnen sou vill wéi méiglech ze informéieren an anzebannen?